תקנון ותנאי שימוש

תקנון אתר
ברוכים הבאים לאתר "Daddy4Tip.com"
אתר זה נמצא באחריות ובבעלות חברת cukhhc hartk )להלן: "החברה" ( אשר כתובתה בישראל)
כתובת האתר של חברת הפיתוח הרשמית היא
אתר זה משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת המוצרים המוצעים באתר זה.

להלן כתובת האימיייל שלנו : Daddy4Tip@gmail.com
אנו מעניקים שירות לקוחות מהיר גם באימייל וגם ווצאפ
מספר שירות הלקוחות שלנו הינו 050-8181-690

בעת גלישה באתר זה אני מצהיר כי אני מבין
שאתר זה משמש כפלטפורמה פרסומית ומאפשר לבעלי ובעלות עסקים להציע את מוצריהם ו/או
שירותיהם למכירה, כמו כן, יוצג באתר תוכן מיני כך שאם תוכן זה אינו מתאים לך הנך מתבקש שלא
להמשיך לגלוש באתר זה.
לצור ך הנאה מלאה מאתר זה וקבלת שירות איכותי ומלא נבקשכם לקרוא תקנון זה ולהקפיד לפעול
לפי התנאים הקבועים בו.
לשם נוחות האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר , אך כל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן,
כל האמור בלשון רבים, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון יחיד, לפי העניין ולהיפך.

תנאי שימוש - כללי
בעת כניסה לאתר "Daddy4Tip.com " ושימוש באתר זה, בכל דרך שהיא ולכל צורך, לרבות אך לא רק,
ביצוע רכישה באמצעות האתר, צפיה בתוכן המוצע באתר וכו' הנכם מסכימים ומחויבים לתנאי השימוש
באתר כפי שמוגדרים הם בתקנון זה ובהתאם לעדכונם מעת לעת.
על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הוראות תקנון זה נקראו על ידך וכי הנך מסכים ומתחייב למלא אחר
האמור בו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה או לכל הוראה אחרת המופיעה באתר
ו/או בכל חלק ממנו ו/או מתכניו, עלייך להפסיק את השימוש באתר זה.
בעת השימוש באתר זה הנך מצהיר ומתחייב להשתמש באתר בדרך מקובלת ובתום לב ובהתאם
להוראות הדין ולהוראות תקנון זה וכן כל הוראה אחרת באתר זה.
השימוש באתר זה מותר מגיל 18 ומעלה בלבד.
כל משתמש העושה שימוש באתר זה מצהיר כי הינו
מעל גיל 18 וכי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם הינך מתחת לגיל 18 עלייך לחדול
מעשיית שימוש באתר ואין באפשרותך לבצע רכישה ו/או הרשמה באתר זה .
המשך גלישה באתר מהווה הצהרה כי הנך מעוניין מיוזמתך המלאה ומרצונך החופשי לעיין בחומרים
המוצגים באתר זה הכוללים תמונות / סרטוני וידאו / שידורי לייב פרטיים ו/או ציבוריים ו/או פורומים
ו/או כל תוכן אחר ,
משתמש אשר נחשף לתוכן פרובוקטיבי באתר מתחייב כי לא יחשוף ילדים ו/או קטינים מתחת לגיל 18 לתוכן
זה.

הטרדות
משתמש באתר ו/או גולש ו/או מי מטעמם מתחייבים שלא להטריד באופן מיני ו/ או מילולי ו/או בכל דרך
אחרת את ספקי החברה ו/או נותני השירות בחברה ו/ או לקוחות החברה ו/או את נציגי החברה ו/או מי
מטעמם, וכן מתחייבים שלא לשדל ו/או להציע הצעות אשר יש בהן משום שידול ו/או הצעות בעל ות
אופן מיני בין אם בתשלום ובין אם לצורך הנאה ללקוחות החברה ו/או ספקי החברה ו/או משתמשי
האתר ו/או נציגי החברה ו/או מי מטעמם .
הפרה של התחייבות זו תגרום להרחקת הגולש / משתמש מהאתר באופן מיידי וכן פנייה לגורמי
האכיפה הרלוונטיים תוך מסירת פרטי הגולש ו/או המשתמש לגורמים אלה בין אם לצורך הגשת תלונה
ובין אם לצורך נקיטת הליכים משפטיים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה ו/או כל הוראה אחרת באתר מעת לעת, לפי שיקול
דעתה הבלעדי, וללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש
באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

פרסום באתר
אתר זה משמש כפלטפורמה פרסומית ומאפשר לבעלי ובעלות עסקים להציע את מוצריהם ו/או
שירותיהם למכירה.
מי שבוחר להשתמש באתר לצורך פרסומו מאשר בזאת כי על ידי שליחת תכנים ו/או חומר לחברה ו/או
על ידי פרסום תכנים ו/או מוצרים ו/או חומרים ו/או סרטונים )להלן: "תוכן לפרסום"( מאשר בעצם
מסירתם ו/או העלאתם כי הינו בעל כל הזכויות בתכנים אלה, לרבות קניין רוחני וזכויות יוצרים, וכי הינו
רשאי למוסרם לפרסום . ככל ואינך בעל הזכויות בתוכן לפרסום הנך מאשר כי קבלת הרשאה כדין מבעל
הזכויות המתיר לך לעשות כן.

ידוע לך כי משלוח ו/או העלאת התכנים לפרסום מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן,
לשימוש בחומר שנשלח ו/או פורסם, וכן, מהווה אישור לפרסומו על ידי האתר בכל מקום ובכל זמן
שתצמא החברה לנכון והנך מתיר לחברה לעשות בתוכן לפרסום כל שימוש שתמצא לנכון ובכלל זה
העברה לצדדים שלישיים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
יובהר כי התוכן לפרסום אשר ימסר על ידך ו/או יעלה לאתר ישירות על ידך הינו תוכן בלעדי לאתר זה
ולא ניתן לעשות בתוכן זה שימוש בכל אתר ו/או פלטפורמה אחרת בצורה מתחרה או בצורה אשר תפגע או תייקר את אתר .Daddy4Tip.com
הגבלת אחריות
השרות המוצע על ידי "Daddy4Tip.com "ניתן לשימוש כמו שהוא (Is As (ולכן לא תהייה למשתמש ו/או
למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השרות המוצע באתר, אופי
השרות, מגבלות הקיימות באתר או כל טענה כשלהי הנוגעת לאי התאמת השרות ו/או המוצרים ו/או
התכנים ללקוח ודרישותיו.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק כלשהו שייגרם במישרין או בעקיפין בשל רכישה באתר ו/או
קבלת שירות במסגרת השירותים המוצעים באתר זה, או בשל אי היכולת לקבל שירות, ושייגרם
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של הלקוח או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה ע"י קטין ללא
הסכמת הוריו, רכישה בכרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו וכו'.
החברה לא תישא בכל אחריות במקרה של שיבוש ו/או תקלה טכנית הקשורה בהפעלת האתר ו/א ו
הצגת התכנים ו/או הסרטונים באתר, ואינה מתחייבת כי השירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, יינתנו
כסדרם בלי תקלות ו/או הפס קות ו/או קלקולים אם בחומרה ואם בשל כשל טכני או אחר בתקשורת מצד
החברה ו /או מצד ג', שכן, הגלישה תלויה, בית היתר בצדדים שליש יים. החברה לא אחראית לכל מעשה
ו/או מחדל של צדדים שלי שיים ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיכול ויגרמו למשתמש
ו/או לצד שלישי כתוצאה מהאמור.

מידע באתר
המידע והתוכן באתר זה נערכים ונבדקים בכל עת, יחד עם זאת, ייתכן כי בתום לב יפלו בו טעויות,
שיבושים או אי -דיוקים. החברה אינה יכולה לשאת באחריות בדבר האיכות, המהימנות והעדכניות או
הדיוק של התוכן המוצג באתר. יתכן שהמידע יהיה עדכני ונכון למועד מסוים, אך ישתנה לאחר מכן.
החברה אינה מתחייבת לכך שהתיאורים, הצבעים, המידע באשר למוצריה ו/או מוצרים של צד שלישי
ו/או כל תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, שלמים, מהימנים, עדכני ים וללא שגיאות.
החברה אינה מתחייבת כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יתאימו
לציפיותיך ו/או דרישותיך. הנך מצהיר כי לא יהיו לך כל דרישות ו/או טענות לעניין זה.
במידע המתפרסם באתר ימצאו מעת לעת קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים ומקורות מידע אחרים.
האתרים והמידע הנ"ל אינם באחריות החברה . החברה אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים
שאליהם מקשר האתר ואיננה מפקחת עליהם. לכן העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה
מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
החברה אינה מתחייבת שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית
להסיר קישורים , לשנות קישורים ו להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות פרטיות
הנהלת האתר מקפידה על פרטיות מבקרי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר. מדיניות
הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש באופן אקטיבי בעת ביצוע הזמנה
ו/או לצורך ההרשמה )לרבות ביחס להכללה במאגר מידע ודיוור ישיר(.
במידע האמור לא יעשה כל שימוש למעט השימוש אשר לשמו הוא נועד ובגינו נמסר. המידע נשמר על
ידינו ולא יועבר לשום גורם ו/או צד ג' אלא בהסכמת לקוחותינו בלבד.
כל מידע אחר אשר הגיע לידנו ביחס למשתמש אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי
המשתמש וכפוף למדיניות הפרטיות באתר זה, וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה
באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו
סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, ועל כן לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.

רישום לצורך קבלת שירות
באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה. תוכל ליהנות משירותים אלה רק לאחר השלמת תהליך
ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך לכל הנלווה לשירות.
בזמן הרשמתך לשירות תתבקש ליתן פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה
הנמצאת בשימושך. עליך ליתן אך פרטים נכונים ומלאים. פרטים שגויים ימנעו ממך את האפשרות
להשתמש בשירות וכן את האפשרות ליצירת קשר עמך בשעת הצורך. באם חל שינוי בפרטיך, אנא דאג
לעדכנם אם ברצונך להמשיך וליהנות מן השירות.
החברה רשאית שלא לאפשר שימוש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה
רשאית גם לבטל רישום לשירות, או לחסום גישה לשירות בכל עת בין היתר, מן הסיבות הבאות: אם
בעת ההרשמה לשירות נמסרו פרטים שגויים/חלקיים. אם ב וצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים
לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים . אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את הסכם השימוש בשירות
או הפרת כל דין. אם תעשה על ידך כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות
מהשירות בכל אופן שהוא וכד'

רכישה באתר
אתר זה משמש פלטפורמה לבעלי עסקים למכירה של מוצרים ו/או שירותים אם באופן ישיר באתר ואם
על ידי פתיחת חשבון ספק. קיימת אפשרות לרכוש מוצרים י שירות דרך האתר וכן קיימת אפשרות
לרכישה ישירות דרך החשבונות הקיימים באתר וכן קיימת אפשרות לרכישת מנוי באתר.

רכישת מנוי – רכישת מנוי אפשרית בהתאם לתנאים הקבועים באתר.
לאחר ביצוע רכישה לא ניתן לבטל את המנוי ו/או לקבל החזר כספי של אותם החודשים הנרכשו מבעוד מועד מכיוון והנך נחשפת וקיבלת את יכולת הצפייה בתוכן.
אך בכל עת תוכל לבטל בצורה עצמאית את המנוי דרך לחיצה על "המנויים שלי" בתפריט הצד ולאחר מכן "ביטול מנוי".
לאחר פעולה זו אתרינו לא יחייב אותך יותר בחודש הבא !
לביטול מנוי בצורה רשמית ניתן גם ליצור קשר ישיר עם מחלקת האבטחה שלנו בכתובת מייל Daddy4Tip@gmail.com
בנוסף במידת הצורך ותרצה לבצע ביטול חיוב עתידי מול נציג תוכל גם לפנות אל צוות האשראי שלנו באתר :
https://support.ccbill.com

משתמש הרוכש מנוי מצהיר ומודע לכך כי החברה משמשת כמתווך בין המשתמשים באתר לבין
הספקים הבוחרים להציע את שירותיהם ו/או מוצריהם באתר. יובהר כי המידע המוצג על ידי הספקים
הינו על דעתם בלבד ואינו בשליטת החברה ועל כן, החברה אינה יכולה לערוב לאיכות, נכונות, תקפות,
דיוק ו/או שלמות המידע. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי
מטעמו ועל המשתמש לפנות לספק בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לעניין זה.

רכישת מוצרים - הזמנה תתבצע דרך אתר זה ובהתאם לתהליך ההזמנה הקבוע באתר, בכל עת.
מערכת ההזמנות באתר עובדת 7/24 וניתן לבצע הזמנה בכל זמן ובכל שעה ומכל מקום בעולם
ההזמנה תטופל בהתאם לשעות הפעילות של החברה ו/או של הספק כפי המופיע בתקנון זה.
בעת מילוי ההזמנה לרכישת מוצר ו/או שירות נבקשכם להקפיד ולעקוב אחר ההוראות ו כן למלא
את כל הפרטים הנדרשים בתהליך ההזמנה באתר במלואם , וזאת על מנת שנוכל לספק את המוצר
/ השירות במועד וללא תקלות.
לאחר ביצוע ההזמנה ישלח אימייל המאשר את קבלת ה הזמנה הכולל את פרטי ההזמנה, וכן
תישלח חשבונית מס בהתאם לפרטים שהוזנו בעת ביצוע ההזמנה.

כמשתמש באתר הנך מאשר כי הפרטים אשר הוזנו על ידך באתר בעת ביצוע ההזמנה הינם נכונים,
מלאים ומדויקים, והנך מסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשו על פי רצונך
ובהסכמתך.
ככל והפרטים שימסרו יהיו שגויים ו/או לא מדויקים, אנו לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. כמו
כן, ובהתאם לחוק, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית ובמקרה כזה יכול
וינקטו כנגד זה המגיש פרטים כוזבים הליכים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות בגין
נזקים שיגרמו למחזיקי אתר זה בשל כך.
בכל בעיה ו/או שאלה בנוגע למוצר ו/או לתהליך הזמנה ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו במייל
Daddy4Tip@gmail.com בכל עת,
מענה יינתן בתוך 72 שעות ממועד קבלת המייל.

מחירים באתר – המחירים באתר החברה ובחנויות הספקים מוצגים בדולרים, המחירים סופיים וכוללים
מע"מ. - את המעמ הנך משלם בעת הטענת הארנק.

אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים בתקנון זה
ובהתאם למחירים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה, יחד עם זאת, יתכן מצב בו המחיר
המוצג באתר לא יהיה עדכני ו/או מדויק , וזאת כתוצאה מטעות אנוש ו/או טעות תכנותית ו/או
תפעולית באתר. במקרה שכזה, שירות הלקוחות שלנו יעדכן בדבר הטעות ובדבר מחירו
המעודכן של המוצר ו/או השירות.
במידה ו קיים שוני בין מחיר המוצר בפועל לבין מחיר המוצר בעת ההזמנה והמוצר שהוזמן
טרם נשלח, הלקוח יעודכן בדבר השינוי ו יהיה רשאי לבחור אם להשלים את תהליך ההזמנה
או בביטול ההזמנה ללא דמי ביטול.
במידה וההזמנה נשלחה בהתאם לתנאי המשלוח הקבועים בתקנון זה ו/או שהחל מתן
השירות למנוי, המזמין מסכים בזאת כי יחויב בהפרש בין המחיר ששולם למחיר בפועל .
כמו כן, במידה וההפרש במחיר הינו לטובת המזמין, יזוכה אמצעי הח יוב , באמצעותו בוצעה
ההזמנה, בהפרש . ככל ולא ית אפשר זיכוי אמצעי החיוב של המזמין, למזמין ישמר זיכוי עתידי
בחברה והוא י עודכן על כך.
במידה ולאחר ביצוע הזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי ו/או כי לא ניתן לספק את השירות
למנוי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך. ככל
ובוטלה מכירה כאמור , החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או
עקיף ו/או תוצאתי שנגרם למזמין ו/ או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר
ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אחריות למוצר – מוצר שנקנה ישירות מהחברה, החברה אחראית למוצר זה בכללותו ובהתאם
לתקנון זה ו/או לכל הוראה אחרת באתר זה. מוצר שנקנה דרך אתר זה מחנות של ספק אשר מציע
את שירותיו ו/או מוצריו לרכישה, הספק הוא זה אשר אחראי על מתן השירות, על אספקת המוצר
ועל ביטול העסקה ואלה יעשו בהתאם לתנאים הקבו עים בחשבון הספק.
במקרה של מחלוקת בין משתמש לבין ספק, הצדדים יוכלו לפנות לחברה והחברה תנסה, ככל
שביכולתה לסייע לפתרון סכסוך זה בהתאם לקבוע בדין ובהתאם לקבוע בתקנון זה.

אמצעי תשלום –
חיוב ישיר באתר באמצעות כרטיס אשראי – כחלק מחווית השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו, דאגנו
להטמיע באתר זה מערכת סליקה מתקדמת ומאובטחת המאפשרת ביצוע חיוב מיידי בכרטיס אשראי
בהתאם לכל הכללים הקבועים בתקנות חברות כרטיסי האשראי .
מערכת זו פועלת בהתאם לתקן PCI של חברות האשראי הכולל נהלי אבטחת נתונים מחמירים ביותר
בכל הנוגע לשמירת פרטי כרטיס האשראי של המשתמשים באתר, כך שאין צורך להזין שוב ושוב את
פרטי האשראי בכל קניה דבר אשר הופך את תהליך הקניה לפשוט יותר, יעיל יותר ומאובטח הרבה
יותר עבור המשתמש ים הנרשמים לאתר.
בעת שימוש באתר באמצעות כרטיס אשראי הנך מצהיר בזאת כי הנך נחשב לבגיר לצורך ביצוע רכישות
בהתאם לחוק וכי הנך מחזיק כרטיס אשראי תקף אשר הונפק ואושר על ידי חברות האשראי המוכרות,
וכי הנך רשאי לבצע עסקאות לפי החוק.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר את אמצעי התשלום
הקיימים באתר , הכל בהתאם לאפשרויות התשלום הניתנות בסיום ביצוע הזמנה באתר ו בהתאם לנהלי
האתר שיקבעו על ידי החברה מעת לעת.

משלוחים, אספקה וביטול עסקה
1 .משלוח
1.1 .ניתן לבצע הזמנות באתר 7/24 ,יחד עם זאת טיפול בהזמנות אשר נעשות ישירות מהחברה
יעשה בימים א' – ה' בין השעות 00:18-00:09 .טיפול בהזמנות שבוצעו מחשבון ספק באתר,
יבוצעו בהתאם לתנאים הקבועים בחשבון הספק ועל כן, כל התנאים הקבועים בסעיף זה
רלוונטיים להזמנות אשר מבוצעות ישירות מהחברה.
למען הסר ספק, ימי שישי, שבת וכן ערבי חג וחג אינם נחשבים כימי עסקים ולא יילקחו
בחשבון במניין הימים לטיפול בהזמנה ו/או לאספקת המוצר.

2.1 .המשלוחים באתר זה יבוצעו על ידי חברת דואר ישראל בלבד
על כל מוכר לספק בתוך 48 שעות מרגע קבלת ההזמנה מספר מעקב באיזור האישי "החנות שלי"
ובהתאם לאזורים בהם חברת שילוח זו מספקת שירות בלבד ובהתאם למחיר המשלוח
אשר יקבע בעת הזמנת המוצר בהתאם למוצר ובהתאם ליעד, ככל ויקבע.

3.1 .זמן אספקה למוצר לאחר שיצא למשלוח הינו בין 7-3 ימי עסקים, תלוי במקום המיועד
למשלוח ועל פי מדיניות חברת השליחויות , ובכפוף לאמור בתקנון זה.

4.1 .כאמור לעיל, המשלוח מבוצע באמצעות חברת שליחויות חיצונית ועל כן, אין לחברה כל
אחריות על עיכובים הקשורים לחברת השליחויות .

5.1 .ההזמנה תסופק לכתובת אשר נמסרה בעת ביצוע ההרשמה לאתר. שינוי כתובת לביצוע
המשלוח לאחר שהמשלוח יצא ממחסני החב רה תגרור תשלום נוסף אשר יקבע על ידי
החברה בעת השינוי כאמור.

6.1 .דמי המשלוח באתר זה אינם כוללים הובלה ליעד אשר אינו קבוע באפשרויות המשלוח בעת
ביצוע ההזמנה ו/או ליעד מחוץ לגבולות ישראל. משלוח ליעד חריג ו/או לחו"ל יעשה בתיאום
מראש על החברה ובתשלום נוסף אשר יקבע על ידי החברה בעת ביצוע ההזמנה.

2 .אנו רשאים לעכב משלוח ולמנוע את אספקת המוצר באם לא התקבל תשלום מלא עבורו ו/או
הזמנה לא בוצעה במלואה ו/או בצורה תקינה.

3 .ברכישת מוצר - התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור
המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי
התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

4 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אפשרויות המשלוח, עלויות המשלוח ותנאי המשלוח
באתר בכל עת.

5 .יש לשים לב כי זמני האספקה, כפי שהם מוגדרים בתקנון זה, הינם בגדר אומדן, ואין אנו אחראיים
לעיכובים בשל חגים ו/או תנאי מזג אויר ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטתנו לרבות אירועים
כתוצאה מכוח עליון.

ביטול עסקה –
כאמור לעיל, ביטול עסקה אשר בוצעה מול חשבון ספק באתר הינו באחריות הספק ובהתאם לתנאים
הקבועים בחשבון הספק.
סעיף זה רלוונטי עבור עסקאות אשר בוצעו מהחברה ולא מצדדים שלישיים.
אנו מקפידים על איכות המוצרים המוצגים באתר וכן על משלוח המוצר בצורה אשר תבטיח את הגעתו
שלם ותקין ועל כן ביטול עסקה והחזרת מוצר יתאפשרו בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק
הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 .

תנאי ביטול עסקה:
1 .ניתן לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו
על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת )להלן: "חוק הגנת הצרכן"(. בכל מקרה של סתירה בין הוראות
חוק הגנת הצרכן, לבין ההוראות המופיעות בתקנון זה, הוראות חוק הגנת הצרכן גוברות.

2 .בקשה ל ביטול/שינוי עסקה מהסיבות המנויות בתקנון זה ו/או בחוק הגנת הצרכן תעשה בכתבר
ותשלח למייל Daddy4Tip@gmail.com .על המשתמש לוודא קבלת הבקשה במייל,
משתמש ששלח בקשת ביטול ולא קיבל אישור על קבלתו במייל חוזר חזקה כי מייל זה לא הגיע
ליעדו. לאחר קבלת המייל בקשת הביטול תועבר לטיפול הספק ממנו הוזמן המוצר והחברה תוודא
הטיפול בבקשה זו.

3 .ברכישת שירות / הרשמה למנוי דיגיטלי – לא ניתן לבטל את העסקה, למעת אם סיבת הביטול מוצדקת או בהסכמת הצדדים או תתברר כהונאה.

4 .ברכישת מוצר – בעסקת מכר מרחוק משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא מיום ביצוע
העסקה ועד 14 ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים
בסעיף 14(ג()ב( לחוק הגנת הצרכן.

5 .ניתן לבטל עסקה ככל והמוצר לא היה בשימוש, לא ניזוק, לא נפגם ולא עבר כל שינוי . יש להחזיר
את המוצר לכתובת הספק המופיעה על המוצר אותו הזמנתם, כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית
בצרוף חשבונית מקור.

6 .ביטול מלא וסופי של הזמנה יתבצע רק לאחר בדיקת המוצר על ידינו ורק לאחר שנקבע על ידנו
כי המוצר תקין ולא נעשה בו כל שינוי ו/או שימוש ו/או פגם.

7 .במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר בהתאם לחוק הגנת הצרכן החברה תהא רשאית לגבות
דמי ביטול בגובה של %5 מסך העסקה ו/או בסכום של 100 שקלים לפי הנמוך מבניהם.
8 .בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה במקרים הבאים:
• מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות.
• מוצרים שעל פי דין אין להחזירם.
• מוצרי מזון , ת רופות ותוספי תזונה.
• מוצרים פסידים - מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעסק.
• עסקאות לרכישת מידע כאמור בחוק המחשבים.
• עסקאות לרכישת מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה.
• הלבשה תחתונה ובגדי ים .
• עסקאות לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטולן חל בתוך שבעה
ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בביטול עסקה עלות החזרת המוצר, האחריות לשליחת המוצר וקבלתו על ידי ה ספק היא של
הלקוח. לקוח שלא החזיר מוצר במועד ו/או לא עמד בתנאי מתנאי ביטול אלה לא יוכל לטעון לביטול
העסקה. 1 .ניתן לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו
על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת )להלן: "חוק הגנת הצרכן"(. בכל מקרה של סתירה בין הוראות
חוק הגנת הצרכן, לבין ההוראות המופיעות בתקנון זה, הוראות חוק הגנת הצרכן גוברות.
2 .בקשה ל ביטול/שינוי עסקה מהסיבות המנויות בתקנון זה ו/או בחוק הגנת הצרכן תעשה בכתב
ותשלח למייל Daddy4Tip@gmail.com .על המשתמש לוודא קבלת הבקשה במייל,
משתמש ששלח בקשת ביטול ולא קיבל אישור על קבלתו במייל חוזר חזקה כי מייל זה לא הגיע
ליעדו. לאחר קבלת המייל בקשת הביטול תועבר לטיפול הספק ממנו הוזמן המוצר והחברה תוודא
הטיפול בבקשה זו.

3 .ברכישת שירות דיגיטלי / הרשמה למנוי – לא ניתן לבטל את העסקה למעת הסייגים שצויינו מעלה.

4 .ברכישת מוצר – בעסקת מכר מרחוק משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא מיום ביצוע
העסקה ועד 14 ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים
בסעיף 14(ג()ב( לחוק הגנת הצרכן.

5 .ניתן לבטל עסקה ככל והמוצר לא היה בשימוש, לא ניזוק, לא נפגם ולא עבר כל שינוי . יש להחזיר
את המוצר לכתובת הספק המופיעה על המוצר אותו הזמנתם, כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית
בצרוף חשבונית מקור.

6 .ביטול מלא וסופי של הזמנה יתבצע רק לאחר בדיקת המוצר על ידינו ורק לאחר שנקבע על ידנו
כי המוצר תקין ולא נעשה בו כל שינוי ו/או שימוש ו/או פגם.

7 .במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר בהתאם לחוק הגנת הצרכן החברה תהא רשאית לגבות
דמי ביטול בגובה של %5 מסך העסקה ו/או בסכום של 100 שקלים לפי הנמוך מבניהם.

8 .בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה במקרים הבאים:
• מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות.
• מוצרים שעל פי דין אין להחזירם.
• מוצרי מזון , ת רופות ותוספי תזונה.
• מוצרים פסידים - מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעסק.
• עסקאות לרכישת מידע כאמור בחוק המחשבים.
• עסקאות לרכישת מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה.
• הלבשה תחתונה ובגדי ים .
• עסקאות לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטולן חל בתוך שבעה
ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בביטול עסקה עלות החזרת המוצר, האחריות לשליחת המוצר וקבלתו על ידי ה ספק היא של
הלקוח. לקוח שלא החזיר מוצר במועד ו/או לא עמד בתנאי מתנאי ביטול אלה לא יוכל לטעון לביטול
העסקה.

החלפות – לא ניתן להחליף מוצר משומש אלה בהחלטת בעל הפרופיל.
שוברים/מבצעים – מעת לעת יתכן ואתר זה יציע למשתמשים קוד/שובר לרכישה בהנחה ו/או במבצע
מסוים ו/או זיכוי בסכום קבוע . תוקף השימוש בקוד ו/או בשובר ו/או בזיכוי הינו בהתאם לתנאים אשר
יקבעו על ידי הנהלת האתר בהתאם לסוג המבצע. הנהלת האתר רשאית להפסיק את המבצע או לבצע
שינויים בתנאי המבצע בכל עת ולא יהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בדבר ביטול ו/או
שינוי כאמור בסעיף זה.

ביטול זכאות לביצוע עסקאות – אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כולה ו/או
חלקה וכן למנוע מלקוחות/משתמשים מסוימים את הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בשירותי החברה
בכללותם בכל אחד מהמקרים האלו:
▪ במידה ונפלה טעות קולמוס במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר.
▪ מסירת פרטים שגויים במכוון בעת ביצוע הזמנה.
▪ גרימת נזק ו/או פגיעה באתר ו/או בצד שלישי כלשהו הקשור לאתר זה.
▪ ביצע מעשה בלתי חוקי או שותפות למעשה שכזה.
▪ קיים חוב לחברה ו/או לצד שלישי הקשור עמה וחוב זה אינו נפרע במועד.
▪ בוצעה הפרה כלשהי של תנאי הסכם זה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים
המותג "Daddy4Tip.com , "שם המותג וכן הדומיין של אתר זה ושל כל אתר אחר של החברה ו/או מי
מטעמה, הינם סימני המסחר של " בולייב ישראל" ו/או מי מטעמה בלבד )בין אם נרשמו ובין אם לאו(
ואין לעשות בהם שימוש מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת החברה.
החומרים והשירותים המוצעים באתר זה, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או כל חוקי קניין
רוחני אחרים. כל שימוש ללא הרשאה מפורשת של "israel only , "החברה ו/או מי מטעמם, בחומרים
או בשירותים או במוצרים המוצעים באתר זה, לא לשימוש לו הם נו עדו, עלולים להפר חוקים אלה
ולהפר את תנאי השימוש המוגדרים באתר זה והקבועים בחוק.
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשווק ולהשתמש בכל צורה במידע ו/או תמונה מהאתר ו/או מהתכנים
המוצעים באתר זה על ידי החברה ו/או על ידי צדים שלישיים, מבלי לקבל את רשותם המפורשת,
בכתב, של בעלי ו/או מנהלי ה אתר ולפעול התאם להרשאה זו בלבד.
אין להשתמש ו/או להציג את המידע ו/או התכנים ו/או הסרטונים ו/או התמונות ו/או כל מידע אחר הקיים
באתר והמוצעים לשימוש המשתמשים במלואו ו/או בחלקו, באתר אינטרנט אחר או בכל מקור מידע
אחר, ובכל דרך.

בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים באתר זה יכול ויהיו מוצעים באתר מוצרים, מידע ושירותים
המוצעים על ידי צדדים שלישיים )להלן: "שירותי צד ג"(. שירותי צד ג' עלולים להיות כפופים להסכמים
נפרדים הנלווים לשירותים הללו. הנהלת האתר אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות ו/או חבות מכל
סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג' ו/או מוצרים אשר יסופקו ע"י צד ג'.

בכל מקרה כי גולש באתר זה סבור כי קיימת הפרה כלשהי באתר לעניין זכויות יוצרים וקניין רוחני של
צד ג' יש לפעול בהתאם לנוהל "התראה והסרה" לפיו יש לעדכן בכתב את הנהלת האתר בדבר הפרה
זו במייל Daddy4Tip@gmail.com אנו נבחן כל פנייה ונפעל בהתאם לכל דין.
אין במתן אפשרות לרוכשי מנוי ו/או שירות, ו/או מי מטעמם, משום מתן רישיון ו/או זכות כלשהי בתכנים
ו/או בסרטונים ו/או בכל מידע אחר הכלול באתר זה.
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר ו/או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי
אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מהתכנים ו/או הסרטונים ו/או מכל מידע האחר המוצג
באתר זה ושייך לחברה ו/א ו לצדדים שלישיים למעט במקרה בו ניתן אישור מפורש מראש ובכתב
מהחברה ו/או מי מטעמה.
משתמש ו/או כל אדם אחר אשר ייתפס כמי שאוסף מידע עיסקי על החברה ועל האתר למטרת תחרות
שאינה הוגנת ו/או פגיעה בחרה ו/או בפעילותה ו/או בשמה ו/או בשמם של מי מנציגיה ובעליה יורחק
מאתר לאלתר וכן יפתחו כנגדו הליכים משפטיים למיצוי זכויות החברה כנגדו.


הסרת אחריות - משתמש או דוגמנ\ית המשתמשים באתר ומעלים תוכן מכל סוג שהוא מצהירים בעת שימוש באתר זה , כי ידוע להם הסיכון שהתוכן שלהם יופץ למן דהו
צוות האתר יסייע ככל שניתן על מנת למנוע פגיעה נוספת אך קיים הסיכון והוא לא בשליטת האתר או תחת אחריות האתר.

Cookies
אתר זה משתמש ב"עוגיות (Cookies "(לצורך תפעול שוטף ותקין, וכן, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים
אודות השימוש באתר, והתאמת האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכו'. " עוגיות " הן
קבצי טקסט אשר נוצרים על ידי מחשבכם האישי לפי הוראות האתר ו/או מי מטעמו.
ברוב הדפדפנים קיימת אפשרות להימנע מהפעלת העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן ואתם
רשאים, בכל שלב, לבחור באפשרות זו. עם זאת, ביטול אפשרות זו במחשבכם עלולה לפגוע בשירותים
אותם אתם מקבלים מהאתר ו/או בתוצאותיהם ו/ו בהתאמתם לצרכיכם.

הדין החל
הדין החל על ובקשר לתנאי השימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד וזאת בין אם השימוש באתר
נעשה בישראל ובין בחו"ל.
סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך
בחיפה בלבד.

בולייב ישראל בע"מ